•   نصب بالغ بر 2650 تن ماشین آلات و تجهیزات دپارتمان های آسیاب مواد خام، پری هیتر، کوره، کولر، آسیاب سیمان و اجرای شبکه تاسیسات و راه اندازی
  • نصب و مونتاژ، آزمایش و برق دار کردن و راه اندازی بدون بار و همکاری در راه اندازی گرم تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق و راه اندازی با بار تجهیزات اشاره شده کارخانه سیمان سفید شرق
  •  راه انداری مکانیکی و پروسسی کامل خط تولید سیمان سفید شرق