• نصب و کمک در راه اندازی کلیه تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی، الکتروموتورها و ابزار دقیق ساخت داخل و خرید خارج مربوط به دپارتمان های میکسر سیمان و سرباره، سیستم انتقال سیمان و سرباره بارگیرخانه و دو دستگاه پالت زنی به وزن تقریبی 433 تن