•  نصب و همکاری در راه اندازی تجهیـزات مـکانیکی و ماشین آلات از ورودی سیلوی مولتی چمبر سیمان الی دپارتمان بارگیرخانه به وزن تقریبی 317 تن
  •  نصب و همکاری در راه اندازی تجهیزات مکانیکی از سنگ شکن و انتقال گچ، ساختمان تغذیه آسیاب سیمان و آسیاب سیمان و بگ هاوس و سیستم های انتقال مواد و سیمان به وزن تقریبی 1040 تن