• مدیریت عامل                 آقای علی علیزاده کاشانی
  • رئیس هیات مدیره           آقای حسین فخار تازه یزدی
  • عضو هیات مدیره            آقای صمد پرهیزی